Budamar

Spoločnosť BUDAMAR LOGISTICS, a.s. sa od svojho vzniku v roku 2002 zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. Uspokojovaním stále náročnejších a komplexnejších potrieb našich zákazníkov sa nám podarilo získať popredné postavenie na trhu. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. patrí dlhodobo k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku. Za účelom udržania postavenia a vysokej úrovne poskytovaných služieb pracujeme v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

Budamar

2019/07
The company BUDAMAR LOGISTICS, a.s. deals with international forwarding and logistics since it was founded in 2002. By satisfying ever more demanding and complex needs of our customers, we have managed to gain a prominent position on the market. BUDAMAR LOGISTICS, a.s. stably belongs to the strongest forwarding companies in the Slovak Republic. For the purpose of maintaining this position and a high standard of offered services, we work according to the requirements of the international standard ISO 9001:2015.
Line + Line Created with Sketch.

Testimonials

With finished work we were greatly satisfied.

Roman Gabura, GreenProduction

Are you around here?

When you`re not far, come visit us.

Contact