Matúš Fekete's blog

Why Drupal Developers Make x10 More than WordPress Developers

2016/03
Ever wondered why people are happy to pay twice, five times and even ten times more for the same product? It’s a known fact that Drupal sites are about ten times more expensive than WordPress sites. So, even if it takes 5 times longer to build it with Drupal, Drupal developers get to bank a lot more in the end. Let’s see why this happens and how you can get a piece of the action.
Line + Line Created with Sketch.

DrupalCamp 2015 Viedeň

2015/11
Tento víkend od piatka 27.11.2015 do soboty 28.11.2015 sme boli vo Viedni na DrupalCampe. Jeho účelom je zdielanie informácií a vytváranie priateľstiev vrámci Drupal komunity po svete. Počas dvoch dní prednášok sme sa dozvedeli veľa zaujímavého. Tento rok bola hlavnou nosnou témou nová verzia Drupalu, už ôsma v poradí, ktorého stabbilná verzia v týchto dňoch dosiahla oficiálne vydanie a je pripravená na požívanie. Tá prináša veľa zmien a úprav a pokiaľ môže posúdiť všetky rapídne k lepšiemu. Množstvo z modulov vytvorených pre pre Drupal 7 zatiaľ nie sú dostupné, ale na druhej strane veľa funkcí teraz zabečuje jadro. Už sa teším na stavanie nových stránok v tomto systéme. Pre mňa osobne boli naužitočnejšie prednášky o multijazyčnej podpore v novom systéme - v pôvodnom Drupale 7 bolo vždy trápenie vytvoriť stránku s viacjazyčnou podporou. Okrem natívnej podpory viacjazyčnosti Drupal 8 zjednodušuje updaty prekladov a umožňuje "prekladať" stránku do angličtiny - teda meniť pôvodné systémové názvy a popisy. Do Bratislavy sme sa vrátili v sobotu večer s hlavou plnou tém na ďaľšie uvažovanie a spracovanie.
Line + Line Created with Sketch.

DrupalCon 2015 Viedeň

2015/11
This weakend, from Friday 11-27 until Saturday 11-28, we were on DrupalCon in Vienna. It`s purpouse is to share knowledge an create friendships in Drupal community worldwide. In course of two days of lectures we learned lot interesting. This year the main theme was new version of Drupal, in fact the eighth, whitch stabil vesrion got currently official release and is prepared for using. This brings in many changes and adjustments and as far as I can judge all are for better. Meny of modules created for Drupal 7 are not yet prepared for new version, but many functions are implemented in core. I`m already looking forward to build new sites in this system. For me personaly most useful were lectures about multilingual support in new system - in original Drupal 77 was always pain to create multilingual site. Besidees native support of multilinguality Drupal 8 simplyfies tranlation updates and enables to "translate" into english - changing oroginal names and desriptions. We returned to the Bratislava at suterdays evening full of materials to contemplate.
Line + Line Created with Sketch.

Drupal 8 is released

2015/11
Thursday 19.11.2015 was memorable for many reasons. Besides birthsday of father of Drupa - Dries Buytaert, this day was appointed for release of new version of Drupal - version 8.
Line + Line Created with Sketch.

Unbelievable how much work it takes to create own webpage

2015/10
It`s unbelievable how much work it takes to create own webpage. It`s like climbing high mountain. We spent months working on webs for our clients with little time left for our own web.
Line + Line Created with Sketch.

Testimonials

What I came with as basic idea, HalfPixel transformed into complete web.

Richard Rybnicek, pozdravdoneba.sk

Are you around here?

When you`re not far, come visit us.

Contact