wiki

Prepísanie zdroja v prekladoch

Pri prekladaní obsahu v Drupal 7 môžete naraziť na potrebu zmeniť zdrojový text.

Najpriamočiarejšou cestou by bolo prepísať ho priamo v kóde, čo môže neskôr spsôbiť ťažkosti pri aktualizáciách.

Lepšie je použiť niektorú z týchto metód:

 1. Upraviť settings.php

  V settings.php vyhľadajte:

  # $conf['locale_custom_strings_en'] = array(
  #  'forum'   => 'Discussion board',
  #  '@count min' => '@count minutes',
  # );

  Zrušte zakomentovanie a nahraďte reťazce. Vľavo od ‚=>‘ vložte zdrojový text, vpravo nový text.

 2. Použitím modulu String Override

  Nainštalujte http://drupal.org/project/stringoverrides

 3. Cez hook_boot() v custom module

  /**
  		 * Implements hook_boot().
  		 */
  function mymodule_boot(){
  		 global $conf;
  		 $conf['locale_custom_strings_en'][''] = array(
  		  'Old string 1'   => 'New string 1',
  		  'Old string 2'   => 'New string 2',
  		 );
  }